ukende
Донецький юридичний інститут МВС України
  1. Відповідальність та обов’язки редакції

 Рішення про прийняття статей до редакції

Редакційна колегія журналу «Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика» залишає за собою право приймати статті до друку або відмовляти авторам у публікації. Під час прийняття рішення щодо прийняття або відхилення статті редакційна колегія керується політикою журналу (відповідність науковій спеціалізації), основними вимогами до публікацій. Редакція журналу має право відхилити/повернути статтю на доопрацювання, якщо вона не відповідає вимогам, тематиці або в якій виявлено плагіат.

Неупередженість

Редакційна колегія приймає наукові роботи виключно за їх змістом та правильністю оформлення незалежно від раси, статі, релігійних переконань, політичних поглядів, етнічної приналежності, громадянства тощо.

 

 Конфіденційність

Редакційна колегія не розголошує інформацію щодо прийняття або відхилення статті нікому, крім автора(-ів), співавтора(-ів), рецензентів; це стосується й персональних даних авторів.

 

Конфлікти інтересів

Неопубліковані матеріали статті, яку прийнято до редакції, не використовуються членами редакційної колегії для своїх власних досліджень без посилання на автора вже надрукованої роботи. Цікава та корисна інформація з поданих статей може бути використана тільки для ознайомлення та не використовується у власних інтересах. Рекламування, передрукування та інші маніпуляції не впливають на рішення членів редакційної колегії щодо прийняття статей до друку. Редактори журналу зобов’язуються проводити технічне, лінгвістичне редагування прийнятих статей. Редакційна колегія зобов’язуються співпрацювати з авторами статей, надаючи їм необхідну допомогу та відповідаючи на їхні запитання.

   

  1. Відповідальність та обов’язки рецензентів

Участь у прийнятті рішень

Рецензент допомагає редакційній колегії в прийнятті рішення щодо прийняття статті до публікації або щодо відмови в публікації. Окрім цього, рецензент, за необхідності, допомагає автору в коригуванні та вдосконаленні його роботи.

 

Конфіденційність

Будь-яка наукова робота, що підлягає рецензуванню, розглядається як конфіденційний документ, що не підлягає обговоренню з третіми особами.

 

Об’єктивність

Рецензування завжди проводиться об’єктивно. Особиста критика авторів є неприйнятною. Рецензенти мають висловлювати свою думку чітко з конструктивними зауваженнями та порадами.

 

Підтвердження наукових джерел

Рецензенти мають вказати на джерела, автори яких не були зазначені в роботі. Будь-які наукові дані або судження, що були відкриті раніше іншими авторами, обов’язково мають містити посилання на роботу цього автора/авторів. Рецензенти також мають перевірити статтю та плагіат та повідомити членів редакційної колегії про його наявність.

 

Конфлікти інтересів

Неопубліковані матеріали в статті, яку подано до рецензування, не можуть бути використані рецензентами для своїх власних досліджень без посилання на автора вже надрукованої роботи. Цікава та корисна інформація з поданих статей може бути використана тільки для ознайомлення та не використовується у власних інтересах.

 

  1. Відповідальність та обов’язки авторів

Особливості викладення інформації

Автори, що представляють результати своїх досліджень у статті, мають презентувати їх відповідно до вимог оформлення статей у чіткій послідовності. Статті мають містити посилання на інші роботи, що були використані для проведення дослідження. Наявність хибних або неточних даних є неприйнятною та розцінюється як порушення етики публікації. У статті повинно бути відображено наукову новизну в галузі досліджень.

 

Автентичність та плагіат

Автори, що подають свої статті до редакції журналу, мають гарантувати достовірність даних, представлених у своїх роботах. У разі використання даних інших науковців автори статей мають зробити посилання на їх дослідження у списку використаної літератури. Оригінальність наукової статті визначається насамперед тим, що робота не містить плагіату. Рукописи, у яких виявлено плагіат або текстові запозичення без посилань на першоджерело, не розглядаються членами редколегії до усунення недоліків або відхиляються назавжди.Перевірка всіх видів робіт відбувається за допомогою системи "Unicheck", договір № 95/05-21 від 27.05.2021 р. та відповідно до Положення "Про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин" (наказ від 14.04.2021 № 215).

 

Багаторазова публікація однієї статті

Авторам не дозволено подавати до друку статтю, яка раніше вже була опублікована.

  

Авторство статті

Співавторами статті вважаються ті, хто зробив вагомий внесок у проведення дослідження, якому присвячено статтю. Усі співавтори мають бути ознайомлені та згодні з остаточним варіантом публікації. Усіх співавторів статті необхідно вказати до подачі роботи до редакції

 

Авторська згода

Вартість публікації: публікація у перших двох випусках журналу безоплатна.

 

 

Голова редколегії  журналу                                            Сергій ВІТВІЦЬКИЙ

23.12.2020

Real time web analytics, Heat map tracking